Algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot koop en levering van producten uit de webwinkel van Verhoeven-autosport.
2. Het plaatsen van een bestelling houdt in dat koper deze voorwaarden accepteert.
Van deze voorwaarden kan alleen worden afgeweken na schriftelijke bevestiging van Verhoeven-autosport .
3. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Verhoeven-autosport.
4. Alle prijsopgaven worden geheel vrijblijvend gedaan en gelden zolang de voorraad strekt. Alle door Verhoeven-autosport in de webwinkel gehanteerde prijzen zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
5. Betaling van het aan Verhoeven-autosport verschuldigde bedrag kan alleen geschieden op de wijze die vermeld wordt bij ‘Betaalwijze’ in de webwinkel. Afhalen in onze winkel is ook mogelijk , hier kunt U contant of per pin betalen.
6. De bestelde goederen worden na ontvangst van de volledige betaling van de bestelling binnen 1/2 werkdagen verzonden. Indien bestelde artikelen eventueel niet voorradig zijn en de klant reeds heeft betaald en levering op korte termijn niet mogelijk is, kunnen in overleg met de klant de reeds betaalde gelden worden geretourneerd. Hiermee wordt dan tevens de overeenkomst ontbonden.
7. De opgegeven levertijd is slechts een streeftijd, die ingaat zodra alle benodigde gegevens en de betaling in ons bezit zijn, en is daarom niet bindend. Bij overschrijding daarvan, bijvoorbeeld ten gevolge van te late levering door een fabrikant, de posterijen of de koeriersdienst, kan de klant geen rechten jegens Verhoeven-autosport doen gelden. Voor eventuele schade voortvloeiend uit een overschrijding van de leveringstermijn is Verhoeven-autosport daarom niet aansprakelijk.
8. De bestelde producten reizen voor risico van Verhoeven-autosport. Eventuele transportschade dient bij aflevering gemeld te worden aan de betreffende vervoerder en dient binnen 24 uur na ontvangst van de goederen schriftelijk door de koper gemeld te worden aan Verhoeven-autosport. De koper draagt het risico van de producten vanaf het ogenblik waarop de producten aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden. De koper is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de producten door de vervoerder opgeslagen. Als de koper bij aflevering de producten weigert in ontvangst te nemen, worden ze terug gestuurd naar Verhoeven-autosport . In geval de koper de producten geweigerd heeft of ze binnen 2 weken niet heeft afgehaald bij de door de vervoerder opgegeven opslagplaats, heeft Verhoeven-autosport  het recht de koper een factuur te sturen van de door Verhoeven-autosport gemaakte kosten. Hieronder vallen onder andere de transportkosten, administratiekosten alsmede een eventuele waardevermindering. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25,-
9. Verhoeven-autosport verbindt zich tegenover de klant producten te leveren die van deugdelijke materialen zijn vervaardigd en die zo goed mogelijk overeenkomen met de afbeelding en beschrijving in de webwinkel. De klant dient echter rekening te houden met kleine afwijkingen in maat en kleur van de afgebeelde producten. Dergelijke afwijkingen geven de klant niet het recht de ontvangst of de betaling van het geleverde te weigeren, aanpassingen van zijn verplichtingen of enigerlei vergoeding van Verhoeven-autosport te verlangen.
10.Ruilen. Mocht bij aankomst blijken dat een artikel verkeerd is besteld, niet past of niet naar wens is mag er binnen 72 uur een retour verzoek worden aangevraagd per e-mail. De verkeerde bestelling dient wel op eigen kosten te worden geretouneerd naar Verhoeven-autosport waarbij een ander product bij aankomst verzonden zal worden.
Speciaal bestelde artikelen en artikelen die niet direct uit voorraad leverbaar zijn kunnen niet retour.Als u bij artikelen ziet staan: “uit voorraad leverbaar” betekend dat wij trachten dat artikel altijd op voorraad te hebben, maar (wij hopen van niet) kan het ook gebeuren dat het tijdelijk niet voorradig is. Mocht zoiets het geval zijn laten wij u dit zo spoedig weten.
11. Garantie is in geval van geleverde goederen die Verhoeven-autosport elders inkoopt bovendien slechts van toepassing voor zover die door de fabrikant/toeleverancier wordt verstrekt. Verhoeven-autosport is verplicht deugdelijke aanspraken van de wederpartij op garantie te ondersteunen. Gebruikte goederen worden nimmer gegarandeerd. De koper dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende producten te voorzien van een duidelijke klachtomschrijving, en dient ze op eigen kosten in de originele verpakking te retourneren naar Verhoeven-autosport. Indien na controle blijkt dat er inderdaad sprake is van defecten, zal Verhoeven-autosport deze gebreken op haar kosten verhelpen. Hierna zal Verhoeven-autosport de verzendkosten naar de koper voor haar rekening nemen. Mochten de defecten veroorzaakt zijn door de koper dan zijn alle reparatie en verzendkosten voor diens rekening. De koper kan geen beroep doen op de garantiebepalingen: A: indien de koper de producten heeft verwaarloosd. B: indien de koper wijzigingen aan de producten heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Verhoeven-autosport zijn verricht. C: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen. D: indien het product niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden. E: indien het product wordt gebruikt met onderschikte of verkeerde accessoires. F: indien de koper de producten op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.
Verhoeven-autosport vergoed in geen enkel geval kosten met betrekking tot (de-)montage en/of spuitkosten van door Verhoeven-autosport geleverde producten.
Producten voor competitie gebruik zijn uitgesloten van garantie.
12. Klachten moeten binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Verhoeven-autosport worden gemeld, met een duidelijke omschrijving van de klacht. Elk vorderingsrecht van de klant tegenover Verhoeven-autosport , betrekking hebbend op gebreken in de door Verhoeven-autosport geleverde producten, vervalt indien de gebreken niet overeenkomstig deze voorwaarden zijn gemeld en/of de producten zich niet meer in de staat bevinden waarin zij werden afgeleverd. Bij gebreke van tijdige melding wordt de wederpartij geacht de goederen in goede staat van Verhoeven-autosport te hebben ontvangen. Ieder recht op reclame vervalt wanneer de goederen geheel of gedeeltelijk in gebruik zijn genomen. Teruggave van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhoeven-autosport onder door Verhoeven-autosport te bepalen voorwaarden. De verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de afzender/klant. De artikelen mogen niet beschadigd of gebruikt zijn.
13. Eigendomsvoorbehoud: Het eigendom van door Verhoeven-autosport geleverde producten wordt uitdrukkelijk voorbehouden totdat de volledige koopsom is voldaan.
14. Handelsmerken : De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die door Verhoeven-autosport of de leverancier van Verhoeven-autosport  op de afgeleverde producten zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.
15. Aansprakelijkheidsbeperking: Verhoeven-autosport aanvaardt geen enkele verantwoording van schade aan andere apparatuur van koper of van derden welke veroorzaakt wordt door een defect aan een geleverd product. Verhoeven-autosport is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten die is ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage, verkeerd gebruik of gebruik buiten de specificaties. Verhoeven-autosport vergoed in geen enkel geval kosten met betrekking tot (de-)montage en/of spuitkosten van door Verhoeven-autosport geleverde producten.
16. In geval van overmacht, daaronder te verstaan iedere omstandigheid buiten onze
macht, waardoor naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van ons kan worden verlangd, is Verhoeven-autosport nooit gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant en/of anderen.
17. Foto`s en woord- en beeldmerken die eigendom zijn van Verhoeven-autosport en/of een van de leveranciers van Verhoeven-autosport mogen op geen enkele wijze worden gebruikt of gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Verhoeven-autosport.
18. Op onze offertes en overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
19.Waarschuwing Motor- / Autosport zijn extreem gevaarlijke sporten. Onze goederen geven geen garantie tegen verwondingen en/of fatale ongelukken. De koper is zich of dient bewust te zijn van dit gevaar.

Goederen bedoeld voor gebruik buiten de openbare weg zijn daar dan niet voor goedgekeurd en/of toegelaten en worden ook niet geacht daar gebruikt te worden.De koper dient zich er zelf van te gewisse over de juiste toepassing en/of gebruik van de goederen.Verhoeven-autosport is niet aansprakelijk ingeval de voor competitiedoeleinden bedoelde Producten door koper worden aangewend voor toepassing op de openbare weg.Verhoeven-autosport is niet aansprakelijk ingeval de voor op de openbare weg bedoelde Producten door koper worden aangewend voor competitiedoeleinden.

* Schrijf fouten voorbehouden